CURS: CULTIU ECOLÒGIC D'ARBRES FRUITERS
OBJETIUS

·        Dotar a l’alumnat d’una base teòrica sobre fructicultura ecològica des d’un enfocament pràctic de la realitat del fructicultor/a.
·        Conèixer la situació de la fructicultura ecològica en Espanya i els reptes i oportunitats als que s’enfronta el/la fructicultor.
·        Entendre la complexitat dels sistemes agroecològics i la gestió del mateix en tots els seus àmbits
·        Familiaritzar-se amb diferents experiències de producció, segons tipologies de fruiters.
·        Complementar la formació en continguts amb visites a plantacions de fruiters ecològics, per vore la realitat d’allò tractat a la teoria.
·        Estudiar les possibilitats de comercialització de la fruita ecològica.

·        Compartir amb el grup les reflexions individuals sobre allò après.


EL DOCENT

Pepe Ferrándiz, Enginyer tècnic agrícola de formació i des dels anys 90 fructicultor ecològic.
Des de l’inici de la seua carrera professional, als anys 80, ha assessorant en temes de producció de fruiters, vit i olivera.
I des dels anys 90 ha seguit assessorant, produint i comercialitzant la seua pròpia producció ecològica.

També col·labora habitualment amb el SEAE, el Centre Nacional de Capacitació Agrària i altres organitzacions, elaborant i impartint cursos, així com visites de camp i activitats pràctiques.
Com a productor, ha apostat per combinar la producció de noves varietats, amb la recuperació d’algunes varietats tradicionals de la zona. Utilitzant pràctiques agràries tradicionals i noves tècniques i eines.
A més que les seues produccions estan certificades pel comitè d’agricultura Ecològica de la CV, forma part de la Xarxa Llauradora i baix el logotip +BO busquen apropar als consumidors i productors.PROGRAMA
El contingut del curs s’impartirà en quatre sessions de quatre hores de duració cadascuna.

SESSIÓ I – La fructicultura ecològica

Introducció
- ¿Per què agricultura ecològica?
- Estadístiques
- ¿On estem en fructicultura ecològica?
- Reptes i oportunitats de la fruita ecològica

Com començar
- ¿Estic preparat per ser fructicultor ecològic?
- Reflexions abans de produir
- Conversió a fructicultura ecològica: pràctica versus
gestió administrativa

Disseny d’una plantació agroecològica
- Aspectes climatològics: precipitacions, temperatures,
llum, risc de gelades o pedregades.
- Composició del sòl: estructura, textura, contingut
en matèria orgànica , activitat biològica.
- Altitud, latitud, orientació,  intensitat i direcció dels vents.
- Escollir l’espècie, varietat i porta empelt.
- Sistemes de plantació: convencionals o intensius.
- Nutrició del sòl com a base del sistema.
- Plantació: tasques, abonat de fons, tècniques de plantació.

SESSIÓ II – Gestió del sistema agroecològic en fruiters

Sanitat vegetal
- Models de producció.
- Protecció de cultius: previndre millor que curar
- Manteniment del sòl
- Biodiversitat
- Observació i prevenció (monitoreig)
- Mètodes de defensa

Fertilització del sòl
- Fertilitat del sòl: física, química i biològica
- Fertilització
- Fertilitat del sòl y salut del fruiter
- La matèria orgànica en el sòl
- ¿Com fertilitzar? ¿Quan fer-ho? ¿Amb que fer-ho?
- Tipus de Fertilitzants Orgànics
- Tècniques culturals

Sistemes de reg
- Importància de l’aigua en la producció i en la vida
- Escollir els fruiters i varietats en funció de l’aigua i
del sòl.
- Sistemas de reg. Tipus.

Conservació i recol·lecció
- La poda y altres pràctiques culturals
- l’Aclarit
- La pol·linització i els factors per afavorir-la
- Recol·lecció en la pràctica, qualitat i conservació

Control de plagues i malalties
- Visió holística
- Utilització de la biodiversitat
- Què considerem plaga o malaltia
- Principals organismes útils: predadors i paràsits
- Malaltia del sòl.
- Malalties de fulles y fruits
- Reglamentació
- Fungicides
- Insecticides
- Proteccions alternatives


SESSIÓ III – Principals fruiters ecològics. Característiques

Fruiters de llavor: pomera i perera
- Principals característiques
- Porta empelts, sistema de formació, marcs de plantació
- Varietats
- Utilització de la plantació
- Poda i aclarit
- Gestió del sòl i fertilització
- Recol·lecció = resultat del nostre treball

Fruiters d’os: prunera, bresquillera, nectarina, paraguayo, platerina, cirerer y albercoquer
- Exigències pedoclimàticas
- Sistema de conducció
- Porta empelts, marcs  de plantació varietats, pol·linització.
- Poda

Visita tècnica: Visita a plantacions de fruiters ecològics de
la zona. Contactes amb agricultores de producció ecològica.


SESSIÓ IV- Comercialització

Reptes en la comercialització de la fruita ecològica
- Caracterització del client: qui és i què vol.
- Canals de comercialització: curts vs. llargs
- Certificació
- Problemàtiques concretes: continuïtat en l’abastiment, comunicació i preu.
- Envasos
- Industrialització de la fruita: sucs, deshidratats, melmelades
- Venda online i distribució

Conclusions i reflexions
- Perspectives econòmiques per al sector
- Certificació: canvis normatius
- Factors determinants
- Recomanacions